Dvanaesti Međunarodni novosadski književni festival

 

Dvanaesti Međunarodni novosadski književni festival je u dosadašnjem trajanju predstavio preko 800 pesnika i knjiženika ( od proznih pisaca do kritičara i filozofa), preko 150 prevodilaca, oko 150 muzičara i drugo, postajući jedan od najkvalitenijih književnih događaja u Srbiji i u regionu. Svake godine festival okuplja od 1500 do 2000 posetilaca, predstavljajući Novi Sad kao grad sa izuzetno književnom kulturom.

Festival će se ove godine održati od 28. do 31. avgusta. Mesta održavanja će biti Tr­g mla­de­na­ca, Biblioteka grada Novog Sada, Svečana sala Sanu u Novom Sadu, Klub Absolut, balkoni u Zmaj Jovinoj, Restoran Marina, Ma­gi­stra­t u Srem­skim Kar­lov­ci­ma, Sombor, Srem­ska Mi­tro­vi­ca.

Oko 20 stra­nih pi­sa­ca (iz En­gle­ske, Fran­cu­ske, Ne­mač­ke, Ru­si­je, Polj­ske, Italije, Ma­đa­r­ske, Ru­mu­ni­je, Danske, Slovačke i dr) i pre­ko 30 iz Sr­bi­je nastupiće su u središnjim programima Festivala. U proces će biti uključeno 15 pre­vo­di­la­ca, učestvovaće i oko 30 mu­zi­ča­ra. Gost festivala biće Švedska.

Švedska poezija će biti predstavljena u svečanoj sali SANU/ ili u Gradskoj biblioteci/ u Novom Sadu. Biće objavljena i Antologija savremene švedske poezije ( dvanaest pesnika) u izboru An Lingebrand . Svaki pesnik u antologiji biće predstavljen sa 10 pesama u prevodu naših prevodilaca Nikola Perišić, Dejan Kuprešanin, Milena Podolšak i Valentina Klinko Zečević.

Pesnici zastupljeni u antologiji: Göran Sonnevi (1939), Katarina Frostenson (1953),Ann Jäderlund (1955),Jörgen Lind (1966), Johan Jönson (1966), Aase Berg (1967), Pär Hansson (1970), Ida Börjel (1975), Johannes Anyuru (1979), Athena Farrokhzad (1983), Matilda Södergran (1987), Jenny Tunedal ( 1973).

Pesnici koji će nastupiti na Festivalu su: Aurora Luke, Španija;Greta Stodart, Engleska;Peter Laugesen Danska;Mauro Ponci, Italija;Jergen Lind, Per Hanson, Ida Berjel, An Jederlund, An Lingebrant, Švedska; Adrijan Bodnaru, Rumunija;Miroslav Bjelik, Slovačka; Geci Janoš, Mađarska; Pjotr Mildner-Nijeckovski,Poljska; Iv Žak Buen, Francuska; Hans Til, Nemačka; Ahmatov Aleksej Dmitrievič i Roman Kruglov, Rusija; Maurič Ferenc, Zvonko Sarić, Dejan Aleksić, Radomir Miljojković, Srbija.

Sim­po­zi­jum će biti po­sve­ćen te­mi Književnost i norma, književnost i zakon. Uče­stvovaće: Alpar Lošonc, Dragan Prole, Vladimir Gvozden, Zoran Đerić, Kornelija Farago, Gorana Raičević, Bojan Jovanović, Damir Smiljanić, Dragana V. Todoreskov.

Biće or­ga­ni­zo­va­no dijaloško predstavljanje pisaca u kafeu Absolut u Zmajjovinoj. Razgovore će voditi kritičari i prevodioci Zoran Đerić, Dragan Babić, Duška Radivojević i Milica Stanković.

Dvanaesti put će biti uru­če­na Me­đu­na­rod­na na­gra­da za knji­žev­nost No­vi Sad. U okvi­ru fe­sti­va­la je biće do­de­lje­na 57. Bran­ko­va na­gra­da u Srem­skim Kar­lov­ci­ma, u sve­ča­noj sa­li Ma­gi­stra­ta/ ili u Gradskoj biblioteci.

Na Festivalu tokom četiri dana održaće se preko 30 književnih i muzičkih programa (pretežno mladih novosadskih muzičara), uz prisustvo oko 2000 poštovalaca književnosti.

Reprezentativni izbor autorskih priloga, od poezije do kritičkih radova, realizovan na Festivalu, biće objavljen u dve sveske Zlatne grede.

Biće štampan Katalog festivala, plakate, zastave. U Zmaj Jovinoj biće postavljeno preko 25 zastava a u izlogu Biblioteke grada Novog Sada biće postavljen video bim na kome će biti emitovani sadržaji i program Festivala. Festival će organizovati predstavljanje svojih aktivnosti na sajtu DKV i na Fejsbuku.

Festival u punoj meri ostvaruje svoje ciljeve omogućujući proširivanje i bogaćenje kulturnih veza sa svetom.

Festival se organizuje zahvaljujući pomoći Pokrajinskog sekretarijata AP Vojvodine za kulturu, Ministarstva kulture Republike Srbije, Gradske uprave za kulturu Novog Sada, Švedskog saveta za umetnost i medijskih i drugih sponzora, kao i dobrovoljnog angažovanja članova DKV.