Vratiti svoje vrijeme

Vratiti svoje vr(ij)eme: O neplaćenom, kućnom radu


U kontekstu zdravstvene i ekonomske krize, mlade žene su posebno ranjiva grupa koja se suočava s dvostrukim rizikom. Šanse za zaposlenje za mlade žene su inače male, a u vreme pandemije izlazak iz privatne sfere na tržište rada dodatno je otežan. Pored toga one su u doba pandemije preuzele i veći teret neplaćenog, kućnog rada.

Centar za ženske studije Beograd i Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA realizuju istraživački projekat„Vratiti svoje vr(ij)eme: kampanja za ravnopravne navike u obavljanju kućnog rada među Milenijalkama i Zumerkama zasnovana na istraživanju” (Taking back the time: a research-based campaign for equitable housework habits among Millennials & Zoomers), uz podršku Balkan Trust for Democracy.

Predmet istraživanja su položaj i iskustva mladih žena u kontekstu COVID-19 pandemije u Srbiji i Bosni i Hercegovini, sa željom da se sazna na koje je sve načine pandemija COVID-19 uticala na preraspodelu, kvalitet i kvantitet neplaćenog kućnog rada koji obavljaju žene, starosti od 19 do 34 godine u Srbiji i Bosni i Hercegovini.
„Pandemija COVID-19 dovela je do niza sistemskih i ličnih promena kako na zdravstvenom tako i na socio-ekonomskom planu za sve, a posebno je pred žene stavila nove zahteve u organizaciji svakodnevnog života”, navode članice istraživačkog tima Centra za ženske studije Hristina Cvetinčanin Knežević i Lara Končar. „Istraživanje u okviru projekta Vratiti svoje vr(ij)eme inspirisano je dosadašnjim proučavanjima neplaćenog kućnog rada u kojima se nedvosmisleno dolazi do podataka da su žene, bez obzira na stepen obrazovanja i (ne)zaposlenost, više opterećene u obavljanju kućnih poslova, poslovima brige i nege o deci, starima ili drugim članovima porodice, te da imaju više obaveza u organizovanju navedenih poslova. Usled manjka istraživanja neplaćenog kućnog rada u kontekstu pandemije i njenih efekata na našim prostorima, kroz razgovore sa ženama želimo da njihova iskustva i glasove učinimo vidljivijim i osvetlimo posledice strukturnih aspekata pandemije na svakodnevicu mladih žena.”
U sklopu opširnog istraživanja koje će biti sprovedeno do kraja 2021. godine, biće realizovan i niz fokus grupa sa mladim ženama koje će voditi istraživački timovi CŽS i CRVENA. Sve zainteresovane za učešće mogu da se prijave do 18. septembra popunjavanjem onlajn formulara.
Rezultati istraživanja, kao i komparativna analiza, biće javno dostupni u sklopu kampanje koja za cilj ima podizanje društvene svesti o ovom problemu.