uspavanka za vuka nicijeg 6 1

USPAVANKA ZA VUKA NIČIJEG*

Dom kulture “Studentski grad” u sredu, 22. maja od 20h, (Velika sala) ugostiće Narodno pozorište u Beogradu & Grad-teatar Budva. Ovom prilikom biće izvedena predstava USPAVANKA ZA VUKA NIČIJEG*, po romanu Ksenije Popović, a u režiji Đurđa Tešića.

Igraju: Viktor Savić, Marija Vicković, Bojan Krivokapić, Pavle Jerinić, Vanja Milačić

Uspa­van­ka za Vu­ka Ni­či­jeg je pred­sta­va o lju­ba­vi i pri­ja­telj­stvu če­tvo­ro lju­di od­ra­slih u do­mu za ne­zbri­nu­tu de­cu.  Je­dan tra­gič­ni do­ga­đaj iz pro­šlo­sti obe­le­žio je nji­ho­vo od­ra­sta­nje. Lju­bav iz­me­đu dva mla­da, či­sta bi­ća, po­sta­će lju­bav­ni tro­u­gao za­u­vek osen­čen ose­ća­njem kri­vi­ce.  Po­sto­ji li za­jed­nič­ko ose­ća­nje kri­vi­ce? Mo­že li sna­ga pri­ja­telj­stva na­dok­na­di­ti gu­bit­ke? Mo­že­mo li i ume­mo li da opro­sti­mo gre­ške iz pro­šlo­sti?

Reč rediteljke