Mail Attachment

Natpisi na etnografskim predmetima

U fondu Etnografskog muzeja kojeg čini preko 50 00 etnografskih predmeta tradicionalne kulture Srba i ostalih naroda sa prostora Srbije i šireg Balkanskog prostora iz perioda 19. i 20. veka, izdvaja se grupa od 1200 muzejskih predmeta na kojima su oblikovani motivi slova i slovnih natpisa.

Ovi specifični motivi izvedeni na predmetima materijalne, društvene i duhovne kulture predstavljeni su na izložbi u više različih oblika: kao pojedinačno slovo ili inicijal, monogram – kompozicija inicijala i ukrasnog, heraldičkog ili simboličkog motiva, u obliku imena i prezimena ili imena i zvanja, kraćeg ili dužeg natpisa.

Osnovnu karakteristiku izdvojene građe predstavljaju raznovrsni predmeti koji se prema primarnoj upotrebi u svakodnevnom životu i prema etnogeografskom poreklu, u Etnografskom muzeju čuvaju i istražuju u okvirima sistematski formiranih muzejskih zbirki: Privrede, Zanata, Pokućstva i posuđa, Tekstilnog pokućstva, Narodnih nošnji, Sprava i pomagala, Muzičkih instrumenata, Nakita, Oružja, Predmeta uz običaje, Narodnih znanja i verovanja i ostalih zbirki.

Pored toga, raznolikost sadržaja i formi natpisa na ovim predmetima naglasili su i kompleksna značenja koja su etnografski predmeti i natpisi na njima imali u tradicionalnom životu pojedinca i zajednice, neovisno o njihovoj tehničkoj, umetničkoj ili formalnoj raznolikosti.

Na izložbi su prikazane neke od najvažnijih funkcija natpisa:
-Natpisi kao istorijski izvor
-Natpisi kao oznaka identiteta
-Natpisi u funkciji označavanja vlasništva
-Ikonografska funkcija natpisa
-Natpisi kao sredstvo komunikacije
-Zavetni ili votivni natpisi
-Simbolički natpisi
-Likovna funkcija natpisa – pismo kao ornament i signatura autora.

Analizom različitih funkcija natpisa na etnografskim predmetima prati se odnos, razvoj i preplitanje utemeljenih vrednosti tradicionalnog srpskog društva 19. i 20. veka sa njegovim težnjama za usvajanjem tokova savremenog evropskog građanskog društva i prosvetom kao prioritetom.

Od retke pojave slovnih natpisa na predmetima iz duhovne kulture do velike zastupljenosti motiva pisma na predmetima svakodnevne upotrebe oslikava se proces neformalnog opismenjavanja stanovništva i refleksija razvoja institucionalnog školstva i prosvete.

Takođe predstavlja i primer vitalnosti srpske tradicije koja je savremene kulturne tekovine usvojila na specifičan način.