Screen Shot 2018 06 19 at 09.32.37

Zašto je važna sertifikacija u zdravstvu?

Sertifikovane zdravstvene ustanove predstavljaju garant kvaliteta i pružaju pacijentima sigurnost da je pružena usluga u skladu sa međunarodnim standardima.

 

Proces implementacije evropskih standarda i vrednosti ne zaobilazi ni zdravstveni sektor, pa je stoga sertifikacija zdrastvene usluge jedan od prioriteta i preduslova daljeg usmerenja i razvoja zdravstvenog sistema u našoj zemlji. Ona se ogleda prvenstveno kroz postojanje sistema redovne periodične provere usaglašenosti sa utvrđenim standardima. Ukoliko je sertifikaciono telo ujedno nezavisno i internacionalno onda sam proces sertifikacije dobija novu dimenziju u pogledu kvaliteta i garantovanih vrednosti koje su široko i svetski prepoznate i priznate.

Šta konkretno proces serfitikacije donosi građanima? U praksi, pacijent koji kao korisnik zdravstvene usluge pristupa sertifikovanoj zdravstvenoj ustanovi već je u prvom kontaktu kroz naznačenu sertifikaciju na ulasku u zdravstvenu ustanovu siguran da je objekat u koji ulazi potpuno usaglašen i jednom rečju istovetan sa zdravstvenim jedinicima i sistemima Evropskih zemalja i šire. Upravo zbog toga je i usluga koja se pacijentu pružaista kao da se leči u Nemačkoj, Francuskoj ili drugim visoko razvijenim evropskim zemljama.

Kompanija Fresenius Medical Care je u Srbiji prisutna i sa Nephrocare centrima za dijalizu u Beogradu i Novom Sadu koji su u potpunosti sertifikovani od strane renomiranog internacionalnog sertifikaciong tela DQS u domenu ISO 9001 i ISO 14001 u oblasti hemodijalize sa svim pratećim aspektima, uključujuči prostor, kadrove, postupke, znanja, i materijale koji se koriste kao i posvećnost u praćenju kvaliteta i medicinske brige o pacijentima.

Poštovanje ovih važnih kriterijuma predstavlja najbolji pokazatelj uspeha koji Nephrocare dijalizni centri u Srbiji ostvaruju već 5 godina unazad, postižući najbolje medicinske rezultate u odnosu na sve Fresenius bolnice u EMEA regiji.

Sertifikacija podrazumeva i obavezu da se propisani nivo usluga, znanja i poslovnih sadržaja koji je ustanovljen konstantno održava, jer se sam proces sertifikacije periodično kontroliše, ponavlja i obnavlja. Takođe, menadžerima u zdravstvenim sistemima sertifikacija omogućava da definisane procese prate i porede i samim tim dolaze do novih, efikasnijih metoda upravljanja, povećanja efikasnosti i profitabilnosti uz održavanje visokg stepena kvaliteta u pružanju zdravstvenih usluga

U neposrednoj budućnosti svakako treba očekivati uvođenje modela domaće i inostrane sertifikacije zdrastvenog sistema, kao i popularizaciju ideje sertifikacije i benefita koje ona donosi pre svega korisnicima zdravstvenog sistema.