Diskurs4

Diskurs novih tehnologija

Za knjigu Diskurs novih tehnologija Aleksandru Luju Todoroviću je nedavno dodeljena nagrada Svetske organizacije za intelektualnu svojinu u kategoriji monografskih dela u oblasti društveno humanističkih nauka (WIPO Medal for Creativity).

Knjiga obrađuje pitanja uticaja novih tehnologija na društvene odnose, ekonomiju i kulturu današnjeg sveta. Pošto u uvodnom delu uspostavi kriterijume po kojima će birati tehnologije koje pored svoje neposredne oblasti primene utiču (šire svoj diskurs) i na druge oblike savremenog života, autor detaljno razrađuje istoriju razvoja i pojavne oblike tehnologija za koje smatra da su najuticajnije u današnjem društvu (genetika i bioinženjering, fotonika i digitalna tehnologija) da bi zatim ukazao na najbitnije vidove  i načine delovanja tih tehologija na ključne aspekte našeg društva kao i na neizbežna etička pitanja koja taj uticaj neminovno pokreće.

Imajući u vidu da živimo u visoko tehnološki razvijenom svetu u kome nauka svojim prodorima stalno otvara nove puteve razvoja ljudskog društva, izuzetno je važno da budemo svesni načina na koji nove tehnologije utiču na nas, čime nam poboljšavaju a čime nam ugrožavaju našu svakodnevicu. Da bi se na odogovarajući način snašli u svetu u kome živimo neophodno je razumeti ga, a jedan od najvažnijih koraka ka tom razumevanju je sticanje neophodnih znanja o svim ključnim elementima koji taj svet oblikuju. Ova knjiga upravo pokušava da da svoj doprinos tom procesu saznanja i razumevanja sveta.