Vinča

Vinča: Radovi na drugoj fazi rekonstrukcije arheološkog lokaliteta Belo brdo

U okviru druge faze radova kapitalnog projekta Vlade Republike Srbije „Rekonstrukcija, revitalizacija i prezentacija arheološkog lokaliteta Belo brdo u Vinči“ završeni su radovi na zaštiti arheološkog nalazišta od štetnog dejstva voda Dunava, a trenutne aktivnosti koje obuhvataju popločavanje šetališta i čišćenje kamene obaloutvrde će biti završene do kraja juna.

Sređeno priobalje sa pešačko-biciklističkom stazom i sadržajima za individualne i porodične aktivnosti će doprineti da ovaj lokalitet postane atraktivna turistička destinacija.

Paralelno sa radovima u zoni obaloutvrde nastaviće se radovi na parteru koji će obuhvatiti nadvišenje terena, izradu pešačkih staza, postavljanje mobilijara (klupe sa solarnim punjačima i kante za smeće), infrastrukture za rasvetu, kao i radove na pejzažnom uređenju.

Najvažnije od svega, po završetku ove faze projekta podići će se stepen zaštite od štetnog dejstva voda Dunava.

Potom sledi izrada tehničke dokumentacije za vodne parcele. Od ulaganja u uređenje priobalja veliku doborobit osetiće stanovnici Vinče, a paralelno se radi i na izradi koncepta mesne zajednice.

IMG 99f344039798f7f15d4aa956e168e24f V
Vinča

Autori pobedničkog rešenja na međunarodnom arhitektonsko-urbanističkom konkursu, Anđela Karabašević Sudžum i Vladislav Sudžum, AKVS studio, uradili su idejni koncept budućeg projekta mesne zajednice namenjene stanovnicima Vinče.

Inovativno rešenje mesne zajednice sadrži multifunkcionu salu sa teleskopskim tribinama, prostor za rekreaciju i sportske sadržaje, kancelarije i salu za sastanke namenjene lokalnim udruženjima i službenicima mesne zajednice i šalter službu Pošte.

Sledi izrada projektno – tehničke dokumentacije za pribavljanje lokacijskih uslova Centra za posetioce i uređenje arheo-parka.

„Tokom prvog ciklusa implementacije kapitanog projekta ”Rekonstrukcija, revitalizacija i prezentacija arheološkog nalazišta Belo brdo u Vinči” koji je Republički zavod za zaštitu spomenika kulture u prethodne tri prethodne godine implementirao u ime Vlade Republike Srbije, realizovane su paralelne aktivnosti koje treba da omoguće uspešnu fizičku i pravnu zaštitu lokaliteta, ali i plansku i stratešku zakonsku osnovu za izgradnju ”kulturne infrastrukture” kao osnove za prezentaciju vrednosti ovog lokaliteta i njegovu integraciju u održivi ekonomski razvoj lokalne i šire zajednice.

Konačno se na samom lokalitetu vide prvi rezultati trogodišnjih intenzivnih paralelnih aktivnosti koji obuhvataju izmenu planske dokumentacije, izradu strateških dokumenata, rešavanja imovinsko-pravnih pitanja,sprovođenje međunarodnog konkursa za urbanističko-arhitektonsko uređenje šireg prostora i izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju objekata i uređenje partera. Preduslov za sve druge planirane realizacije je sanacija klizišta.

Do sada je izvedna potpora od šipova sa tegom od armirane zemlje na delu lesnog odseka, koja je na tom potezu stabilizovala dalje kretanje zemljišta ka Dunavu, a rekonstrukcija obaloutvrde i uređenje i opremanje prostora između reke i lokaliteta u završnoj su fazi.“ – istakla je Dubravka Đukanović, direktorka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Sledeća faza kapitalnog projekta uključuje radove na izgradnji obaloutvrde do ušća Bolečice u Dunav, kao i uređenje obala Bolečice.

U narednoj fazi najznačajnija investicija je ulaganje u infrastrukturne radove, bez kojih novoizgraeđni objekti ne bi funkcionisali, a od ulaganja u infrastrukturu veliku doborobit osetiće sami stanovnici Vinče.

„Planiranom izgradnjom drenažnog kolektora, koji će biti glavni sabirni kolektor fekalne i atmosferske kanalizacije naselja Vinča, kao i izgradnjom Centra za posetioce, arheo-parka uz Bolečicu, Naučno istraživačkog centra i objekta Mesne zajednice, koji je inkorporiran u novi vinčanski kompleks, naselje Vinča će dobiti sasvim novi izgled i novu perspektivu razvoja uz pozicioniranje na obrazovnoj, naučnoj i turističkoj mapi Beograda i Srbije.“ – dodala je Đukanović.

Ovom fazom radova zaokružuje se trogodišnji ciklus kapitalnog projekta “Rekonstrukcija, revitalizacija i prezentacija arheološkog lokaliteta Belo brdo u Vinči” koji je započela je Vlada Republike Srbije 2021. godine. Platforma „Srbija stvara“ je pokretač obnove i razvoja lokaliteta Belo brdo u Vinči, a kapitalni projekat implementira Republički zavod za zaštitu spomenika kulture u direktnoj saradnji sa kabinetom predsednika Vlade Republike Srbije, Ministarstvom kulture, Gradom Beogradom i Muzejom grada Beograda.

Foto: Platforma Srbija stvara